Ajanta Vegetarian Restaurant

Sh Mohd Bldg, 3 & 4, Karama, P.O. Box 482, United Arab Emirates
04-337-1585 Phone
Description

Ajanta Vegetarian Restaurant